Semalt: Markaňyza goşmaça zarýad berip biljek 7 mazmun görnüşi

Köp adamlar üçin öz bloglary üçin haýsy makalalary döretmelidigini bilmek bulaşyk. Mazmun dünýäsi maglumatlardan doly. Her gün göwrümli makalalar ýazylýar. Mazmuny blog ýazgylary, täzelikler makalalary, elektron kitaplar, sosial media mazmuny we infografika görnüşinde gelýär. Islendik görnüşde, özüne çekiji we maglumat beriji bolmaly. Mundan başga-da, markaňyz barada adamlaryň arasynda habarlylyk döretmek üçin mazmunyňyza käbir baglanyşyklary girizmeli. Soňky aýlarda adamlar onlaýn söwda etmäge has köp üns berdiler, şonuň üçin olar üçin mazmun döretmek üçin altyn pursat.

Bu ýerde “ Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Jeýson Adler köp sanly adamy özüne çekýän mazmun görnüşleri barada gürrüň berdi we maglumat beriji hem tolgundyryjy.

1. Abraýly blog ýazgylary

Awtomatiki blog ýazgylary gowy pikir. Bular hakykatdan barlanmaly we markaňyzy öwürmeli. Hil mazmuny marketing strategiýalaryňyzda öwrülişik getirip biler diýmek ýalňyş bolmaz. Başgaça aýdylanda, marketing we mahabat kampaniýalaryňyzy ýönekeýleşdirmäge kömek edip biler. Mysal üçin, markaňyz barada maglumat beriji makala ýazan bolsaňyz, müşderileriňiz önümleriňiz we hyzmatlaryňyz barada has köp bilmek üçin başga ýere gitmeli bolmazlar. Netijede, müşderini saklamagyň derejesini ýokarlandyrar we köp derejede öwrülişikleri ýokarlandyryp biler.

2. Infografika

Infografika ep-esli derejede ýazylýar we paýlaşylýar. Bu günler marketing çylşyrymly we bäsdeşlik ugruna öwrüldi we mazmun markaňyzyň dünýä derejesinde habardar bolmagynda möhüm rol oýnaýar. Gözleg motory optimizasiýasyna maýa goýmaly. Tekstiňize dogry açar sözleri goşandygyňyza we mazmunyňyzyň özüne çekijidigine göz ýetiriň. Mundan başga-da, markaňyza dünýä habar bermek üçin sosial media islegini dörederdiňiz. Şeýle hem has gowy netijeler üçin e-poçta marketing kampaniýalaryny ösdürmeli.

3. Garaşylýan pikir bölekleri

Garaşylýan pikir bölekleri, köp adamyň okamagy halaýan zatlary. Hiliň bozulmazlygyny üpjün edip, ýazyp we çap edip bilersiňiz. Onlaýn barlygy barada aýdylanda, hil mazmunyna köp maýa goýup, ony diwersifikasiýa edip bilersiňiz. Öz blogyňyzy ýa-da web sahypaňyzy ösdürmek, infografika döretmek, wideo we okuw gollanmalaryny çap etmek we beýleki şuňa meňzeş strategiýalar bilen adamlary çekmek möhümdir. Mazmun göçürme we grammatiki ýalňyşlyklardan azat bolsa gözleg motorlarynda aňsatlyk bilen indekslenýär.

4. Mazmuny nädip etmeli

Makalalary nädip ýazmak aňsat we markaňyzy dolduryp biler. Bäsdeşleriňiziň markaňyza göriplik etmegi üçin gowy ýazylan bolmaly. Hil mazmunyny döretmegiň köp usuly bar. Mazmunyňyzyň bäsdeşlik açar sözleriniň bardygyna we gözleg motorynyň netijelerinde has gowy ýerleşdirilendigine göz ýetirmeli. Her gün millionlarça makalalaryň çap edilýän internet dünýäsinde ýokary hilli mazmun döretmek iň kyn, ýöne zerur zatlaryň biridir.

5. Asyl gözleg bölekleri

Tomaşaçylaryňyz üçin özboluşly gözleg eserlerini ýazmaly. Häzirki wagtda ýazylan makalalaryň köpüsi egri ýa-da gaýtadan ýazylýar. Şeýle ýagdaýlarda, asyl gözleg makalalaryny ýazanyňyzda, köp sanly myhman almak mümkinçiligiňiz artýar. Bular siziň markaňyzyň üýtgeşik sesi hökmünde tapawutlanýar we köp görnüşde ýazylyp bilner.

6. Tendensiýa mazmuny

Tomaşaçylaryňyz moda mowzuklaryny isleýän bolsa, web sahypalaryňyza köp traffik ýazmak we sürmek idealdyr. Tendensiýa materiallaryny Google-da gözläp bilersiňiz, hiline zyýan bermezden ýazmaly. Şeýle mowzuklar üçin iň amatly pudaklar moda, güýmenje, syýasat, tehnologiýa we sosial media.

7. Wideo

Wideo bilen diňleýjileriňiz bilen gürleşmek mümkin. Aslynda wideolar ýazylan mazmundan has gowy we köp adamy özüne çekýär. Web sahypalaryňyza traffigi sürmek üçin özboluşly wideolary çap etmeli.